به اطلاع می رساند ثبت نام آزمون تبدیل وضعیت از روز یکشنبه مورخ 1396/11/15 شروع خواهد شد.